Hukuk bürosu 1245 hekime destek sundu

Paylaş:

Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu, 2018 Nisan’ından 2020 Temmuz ayına kadar geçen 2 yıllık süreçte 1245 hekime hukuki destek sundu.

ATO hukuk bürosunun "kamu hekimliği", "özel hekimlik" ve "mesleki disiplin soruşturmaları" alanlarında görevli üç avukatı ile yürüttüğü bu çalışmalar pandemi koşulları dolayısıyla Mart 2020’den itibaren 24 saat esasına göre yeniden yapılandırıldı, oda avukatlarına günün her saati telefonla ulaşılabilmesi olanaklı hale getirildi.

2 yıl süresince ATO Hukuk Bürosunun hekimlere sunduğu destek şöyle:

Kamuda çalışan hekimlere

Bu dönemde görev yaptıkları kamu sağlık kuruluşlarında liyakat, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine aykırı baskılara ve hak kayıplarına maruz bırakılan; beraberinde keyfi yer ve görev değişikliği, keyfi fazla çalışma ve nöbet dayatması gibi kimi idari işlem ve tasarruflarla da karşılaşan hekimlerin sorunlarına destek olmaya ve çözüm bulmaya çalışıldı. Eş durumu ataması, döner sermaye ödemelerinde yaşanan eşitsizlikler, yıllık izin hakkı, güvenlik soruşturmalarının yarattığı mağduriyetler kamuda çalışan hekimler için takip edilen konular arasında yer aldı.

Özel hekimlik

Özelde çalışan hekimler adına hak ettikleri ücretleri zamanında ve eksiksiz alamamaları, iş sözleşmesi hükümleri dikkate alınmaksızın çalışma koşullarında yapılan aleyhe değişiklikler, görev ve iş tanımı dışında çalışmaya zorlanmaları, keyfi işten çıkarmalar ve bu kapsamda hak ettikleri tazminatlarının  ödenmemesi gibi sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldı.  Hekimlerin yaptıkları iş sözleşmeleri incelenip mevzuata aykırılık ve aleyhte bulunan hükümler düzeltildi. Muayenehanesi olan hekimlerin, özellikle idari makamlar ve idarece tek yanlı belirlenen standartlar nezdinde yaşadıkları sorunlar ve hukuki destek talepleri de özel hekimlik alanında yapılan çalışmalar arasında yer aldı.

Aile hekimliği

Hukuk bürosunun ağırlıklı çalışma gündemini oluşturan aile hekimliği alanında idarece açılan soruşturmalar, ceza puanı işlemlerinin yargıya taşınması ve takibi, aile hekimlerini ödeme emirleri ya da mali kesintilere maruz bırakan işlemlere karşı hukuki destek ve danışmanlık sunuldu.

Şiddet

Geçen iki yıllık çalışma döneminde; görevi başında şiddete maruz kalan 45 hekim ATO hukuk bürosuna başvuruda bulundu ve hukuki destek aldı. Şiddet olaylarına dair hukuk bürosunca takip edilen adli süreçler kapsamında, 46 hekimi temsilen duruşma, ifade verme, uzlaşma görüşmeleri takip edildi. Takip edilen davalardan 8’i karara bağlandı. Bu davalarda şiddet failleri hakkında çeşitli mahkumiyet kararları verildi. Öte yandan, görsel, işitsel basın ve sosyal paylaşım sitelerinde hekime yönelik şiddeti meşru gösteren içeriklere dair ilgili makamlara suç duyurusunda bulunuldu.

Pandemi gündemi

Pandemi sürecinde kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında görev yapan, ancak ileri yaşı ya da kronik rahatsızlıkları nedeniyle kendileri de yaşamsal risk altında bulunmalarına karşın izin, kısmi çalışma yada işten ayrılma talepleri keyfi biçimde reddedilen ; yine pandemi ile mücadelede aktif görev aldıkları halde, gerekli koruyucu ekipmanlar ya da bulaş riskini engellemeye dönük yeterli fiziki koşullar sağlanmaksızın çalışmaya zorlanan çok sayıda hekimin başvurusu alındı. Çalıştıkları özel sağlık kuruluşu işverenleri tarafından pandemi sürecinden kaynaklı mali sıkıntılar gerekçe gösterilerek ücretleri ödenmeyen ya da ücretsiz izne çıkarılan hekimlerin başvuruları da, bu süreçte ağırlıklı yer tutan başlıklar içinde yer aldı.  Hukuk bürosu bu kapsamda, hekimlere doğrudan sözlü veya yazılı danışmanlık hizmeti sunduğu gibi, hekimlerin haklarına ve olası yaptırımlara dair hukuki bilgi notları hazırlayıp paylaştı.

Emekli hekimlerin insanca ve güvenceli bir yaşam sürmeleri adına temel sosyal ve mali haklarının korunması ve genişletilmesi yolundaki çabalar da, hukuk büromuzun bir diğer önemli gündemi oldu.

Bunların yanında mesleki disiplin soruşturması süreçlerine ilişkin olarak iki yıl içinde 310 soruşturma ve kovuşturma dosyasına dair hukuki inceleme yapılıp yazılı mütalaa hazırlanarak ilgili birimlere sunuldu.  Ayrıca 82 toplantıda yer alınarak hekimlere yönelik hukuki bilgilendirme yapıldı.