Şehir Hastaneleri Gerçeği Sağlık Hakkı Ablukası

Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Dev Sağlık İş, Etlik Şehir Hastanesinin açılması ile Ankara’daki sağlık ortamının nasıl değişeceğini hazırladıkları Şehir Hastaneleri Gerçeği; Sağlık Hakkı Ablukası broşürü ile kamuoyuna duyurdu.

Hekim Postası

Dr. Ata Soyer’in 2010 yılında şehir hastaneleri ile fabrika düzeni biçiminde yeni bir sağlık düzeni tesis edildiğine dair öngörüsünün 11 yıl sonra gerçekleştiğini belirten sağlık meslek örgütleri hazırladıkları broşür ile bu yeni düzenin sağlık emekçileri ve halk için yaratacağı kayıpları anlattı.

Yeni düzenin sağlık emekçileri için çalışan sayısının azalıp iş yükünün artması, mesailerin uzaması, angaryanın artması, bütünsel sağlık hizmetlerinin temel alanlarının taşeronlara devredilmesi, güvencesiz iş, performans ve döner sermayelerin ödenmemesi, mesleki özerkliğin kaybedilmesi, idari mobing, çalışanların elektronik ve bilgi sistemleri ile denetim altına alınması, yönetim karmaşası, işten eve ulaşma sürelerinin uzaması, çalışanlar için dinlenme ve sosyalleşme olanaklarının yaratılmaması, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin olmaması, örgütlenme özgürlüğünün baskı altına alınması anlamı taşıdığı belirtildi.

Diğer yandan halk açısından bu düzen, sağlık hizmetine ulaşımda engeller, devasa hastaneler içinde vatandaşın görünmez kılınması, ek katkı payları, artan sağlık harcamaları nedeniyle artan vergiler, sağlığın piyasalaşması ve ücretli hale gelmesi, koruyucu sağlık hizmetlerine aktarılan kaynağın azalması, kamu kaynaklarının israfı olarak değerlendirildi.

2002 yılında 47 olan kamu hastanesi sayısı bugün 36’ya düştü. Broşürde, Etlik Şehir Hastanesinin hayata geçmesiyle semt poliklinikleri ile birlikte 23 sağlık tesisinin daha gözden çıkarılacağını duyuruldu.

Sağlık meslek örgütleri  bu süreçte kapatılması planlanan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin mevcut yatak, muayene, acil muayene, sağlık emekçisi ve hasta sayıları ile yatak doluluk oranları üzerinden bu hastanelerin kapatılmasının sağlık ortamında yaratacağı sorunları aktardılar.

Ankara’da 2002 yılında toplam 11 bin 496 olan kamu yatak sayısı 2021 yılında 11 bin 481’e düşerken buna karşın 2002 yılında 685 olan özel sağlık kuruluşu yatak sayısı 3 bin 473’e yükseldi. Yine 2002 yılından bugüne özel sağlık kuruluşları ayaktan başvuru payını yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkardı. Sağlık meslek örgütleri bu durumun kapatılan kamu hastanelerinin yarattığı boşluğun özel sağlık kurumları ile doldurulması anlamına geldiğini belirtti.

Sağlık meslek örgütleri Sayıştay Raporlarına yansıyan şehir hastanelerinin yol açtığı kamu zararını da yeniden gündeme getirirken bir Kamu Özel Ortaklığı olan şehir hastanelerinin kamusal sağlık hizmetinin niteliğini azaltacağı, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine güvencesiz, sendikasız, ucuz çalışma koşulları dayatacağı, taşeronlaşma sürecini yaygınlaştıracağı, nitelikli sağlık hizmetine erişimi zorlaştıracağını kamuoyuyla paylaştı.